CELEX:62023CJ0279: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 11 iulie 2024.#Skarb Państwa – Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w K. împotriva Z. sp.j.#Cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach.#Trimitere preliminară – Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale – Directiva 2011/7/UE – Articolul 6 alineatul (1) – Sumă fixă minimă cu titlu de despăgubire pentru cheltuielile de recuperare – Dispoziție de drept național care permite respingerea cererilor de plată a acestei sume fixe în cazul unei întârzieri nesemnificative sau al unei creanțe cu valoare redusă – Obligația de interpretare conformă cu dreptul Uniunii.#Cauza C-279/23.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62023CJ0196: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 11 iulie 2024.#CL și alții împotriva DB, héritière universelle de FC și Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).#Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.#Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 98/59/CE – Concedieri colective – Articolul 1 alineatul (1) litera (a) și articolul 2 – Informarea și consultarea reprezentanților personalului – Domeniu de aplicare – Încetarea contractelor de muncă în urma pensionării angajatorului – Articolele 27 și 30 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.#Cauza C-196/23.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62022CJ0757: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 11 iulie 2024.#Meta Platforms Ireland Limited împotriva Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.#Cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof.#Trimitere preliminară – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) 2016/679 – Articolul 12 alineatul (1) prima teză – Transparența informațiilor – Articolul 13 alineatul (1) literele (c) și (e) – Obligația de informare ce revine operatorului – Articolul 80 alineatul (2) – Reprezentarea persoanelor vizate de către o asociație pentru apărarea intereselor consumatorilor – Acțiune în reprezentare introdusă în lipsa unui mandat și independent de încălcarea unor drepturi concrete ale unei persoane vizate – Acțiune întemeiată pe încălcarea de către operator a obligației sale de informare – Noțiunea de «încălcare a drepturilor unei persoane vizate ca urmare a prelucrării».#Cauza C-757/22.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62022CJ0601: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 11 iulie 2024.#Umweltverband WWF Österreich și alții împotriva Amt der Tiroler Landesregierung.#Cerere de decizie preliminară formulată de Landesverwaltungsgericht Tirol.#Trimitere preliminară – Validitate și interpretare – Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică – Directiva 92/43/CEE – Articolul 12 alineatul (1) – Sistem de protecție riguroasă a speciilor de animale – Anexa IV – Canis lupus (lupul) – Egalitate de tratament între statele membre – Articolul 16 alineatul (1) – Autorizație națională pentru prelevarea unui specimen de animal sălbatic din specia canis lupus – Evaluarea stadiului de conservare a populațiilor speciei respective – Sfera geografică – Stabilirea prejudiciului – Alternativă satisfăcătoare.#Cauza C-601/22.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62022TJ0323: Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 10 iulie 2024 (Extras).#PH și alții împotriva Banca Centrală Europeană.#Politica economică și monetară – Supravegherea prudențială a instituțiilor de credit – Opoziție a BCE față de achiziția de participații calificate într‑o instituție de credit – Acțiune în anulare – Interesul de a acționa – Afectare directă – Inadmisibilitate parțială – Reputația și competența profesională a potențialului achizitor – Soliditate financiară – Respectarea cerințelor prudențiale – Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului – Proporționalitate.#Cauza T-323/22.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62022TJ0104: Hotărârea Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 10 iulie 2024.#Ungaria împotriva Comisia Europeană.#Acces la documente – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Documente referitoare la corespondența adresată Comisiei de autoritățile maghiare cu privire la un proiect de cerere de propuneri cofinanțat de Uniune în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene – Documente care emană de la un stat membru – Opoziție exprimată de statul membru – Excepție referitoare la protecția procesului decizional – Noțiunea de «document referitor la o chestiune pentru care instituția nu a luat încă vreo decizie» – Obligația de motivare – Cooperare loială.#Cauza T-104/22.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62023CJ0176: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 30 mai 2024.#UG împotriva SC Raiffeisen Bank SA.#Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Specializat Mureş.#Trimitere preliminară – Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Articolul 1 alineatul (2) – Domeniu de aplicare – Excluderea clauzelor contractuale care reflectă acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii – Act adițional la un contract de credit notificat de profesionist consumatorului în vederea asigurării conformității acestuia cu o reglementare națională – Articolul 3 alineatul (2) – Clauză contractuală care nu s‑a negociat individual – Nesemnarea actului adițional de către consumator – Prezumție de acceptare tacită a acestui act adițional – Jurisprudență națională care exclude controlul jurisdicțional al caracterului abuziv al unei clauze contractuale cuprinse într‑un asemenea act adițional.#Cauza C-176/23.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62023CJ0229: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 13 iunie 2024.#Proces penal împotriva HYA și alții.#Trimitere preliminară – Sectorul telecomunicațiilor – Prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private – Directiva 2002/58/CE – Articolul 15 alineatul (1) – Restrângerea confidențialității comunicațiilor electronice – Decizie judecătorească prin care se autorizează ascultarea, interceptarea și stocarea convorbirilor telefonice ale unor persoane suspectate că au săvârșit cu intenție o infracțiune gravă – Reglementare națională care impune ca o astfel de hotărâre să conțină ea însăși o motivare explicită în scris, independent de existența unei cereri motivate a autorităților penale – Articolul 47 al doilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Obligația de motivare.#Cauza C-229/23.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62022CJ0450: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 4 iulie 2024.#Caixabank SA, venant aux droits de Bankia SA et Banco Mare Nostrum SA și alții împotriva Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros de España ( Adicae ) și alții.#Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Supremo.#Trimitere preliminară – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Directiva 93/13/CEE – Contracte de împrumut ipotecar – Clauze care limitează variația ratelor dobânzii – Clauze numite «prag» – Acțiune colectivă în încetarea utilizării acestor clauze și în restituirea sumelor plătite cu acest titlu, care implică un număr mare de profesioniști și de consumatori – Caracter clar și inteligibil al clauzelor menționate – Noțiunea de «consumator mediu, normal informat și suficient de atent și de avizat».#Cauza C-450/22.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62022CJ0760: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 4 iulie 2024.#FP și alții împotriva Sofiyska gradska prokuratura.#Cerere de decizie preliminară formulată de Sofiyski gradski sad.#Trimitere preliminară – Cooperarea judiciară în materie penală – Directiva (UE) 2016/343 – Dreptul de a fi prezent la proces – Posibilitatea unui inculpat de a participa la ședințele procesului său prin videoconferință.#Cauza C-760/22.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62022CJ0331: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 13 iunie 2024.#KT și alții împotriva Dirección General de la Función Pública, adscrita al Departamento de la Presidenia de la Generalitat de Catalunya și a Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.#Trimitere preliminară – Directiva 1999/70/CE – Acordul‑cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP – Contracte de muncă pe durată determinată în sectorul public – Funcționari interimari – Clauza 5 – Măsuri de prevenire și de sancționare a recurgerii abuzive la contracte sau la raporturi de muncă pe durată determinată succesive.#Cauzele conexate C-331/22 și C-332/22.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62022TJ0667: Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 3 iulie 2024.#SBM Développement SAS împotriva Comisia Europeană.#Produse biocide – Autorizarea prin recunoaștere reciprocă – Produsul biocid Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant – Decizia Comisiei privind obiecțiile nesoluționate – Articolele 35, 36 și 48 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 – Anularea sau modificarea unor autorizații de introducere pe piață – Acțiune în anulare – Afectare directă – Afectare individuală – Admisibilitate – Condiții de acordare a unei autorizații – Articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul nr. 528/2012 – Articolul 19 alineatul (5) din Regulamentul nr. 528/2012 – Competența Comisiei – Noțiunea de «autorizație națională» – Noțiunea de «stat membru de referință» – Eroare vădită de apreciere – Proporționalitate.#Cauza T-667/22.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62023CJ0035: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 20 iunie 2024.#Tatăl împotriva mamei.#Cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Frankfurt am Main.#Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Răspundere părintească – Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – Articolele 10 și 11 – Competența în caz de deplasare ilicită a unui copil – Reședință obișnuită a copilului într‑un stat membru înainte de deplasarea ilicită – Procedura de înapoiere între o țară terță și un stat membru – Noțiunea de „cerere de înapoiere” – Convenția de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii.#Cauza C-35/23.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62022CJ0540: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 20 iunie 2024.#SN și alții împotriva Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.#Trimitere preliminară – Libera prestare a serviciilor – Articolele 56 și 57 TFUE – Detașare a unor resortisanți ai unor țări terțe de către o întreprindere dintr‑un stat membru pentru a desfășura activități în alt stat membru – Durată ce depășește 90 de zile într‑o perioadă de 180 de zile – Obligația lucrătorilor detașați resortisanți ai unor țări terțe de a deține un permis de ședere în statul membru gazdă în cazul unei prestări mai mari de trei luni – Limitarea duratei de valabilitate a permiselor de ședere eliberate – Cuantumul taxelor referitoare la cererea de permis de ședere – Restricție privind libera prestare a serviciilor – Motive imperative de interes general – Proporționalitate.#Cauza C-540/22.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62023CJ0148: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 27 iunie 2024.#Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE împotriva Erg Eolica Ginestra Srl și alții.#Cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato.#Trimitere preliminară – Mediu – Directiva 2009/28/CE – Articolul 1 – Articolul 3 alineatul (3) litera (a) – Principiile securității juridice și protecției încrederii legitime – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 16 – Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile – Modificarea schemei de sprijin aplicabile – Acordare a sprijinului în cauză condiționată de încheierea unor contracte.#Cauza C-148/23.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62023CJ0405: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 16 mai 2024.#Touristic Aviation Services Ltd împotriva Flightright GmbH.#Cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Köln.#Trimitere preliminară – Transporturi aeriene – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Compensarea pasagerilor aerieni în eventualitatea întârzierii prelungite a zborurilor – Articolul 5 alineatul (3) – Exonerare de obligația de compensare – Împrejurări excepționale – Lipsa de personal a administratorului aeroportului care furnizează servicii de încărcare a bagajelor.#Cauza C-405/23.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

CELEX:62022CJ0590: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 20 iunie 2024.#AT și BT împotriva PS GbR și alții.#Cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Wesel.#Trimitere preliminară – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) 2016/679 – Articolul 82 alineatul (1) – Dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de prelucrarea datelor efectuată cu încălcarea acestui regulament – Noțiunea de „prejudiciu moral” – Incidența gravității prejudiciului suferit – Evaluarea cuantumului despăgubirii – Cerere de despăgubire a unui prejudiciu moral întemeiată pe o temere – Inaplicabilitatea criteriilor prevăzute pentru amenzile administrative la articolul 83 – Funcție de descurajare – Evaluare în caz de încălcări simultane ale regulamentului menționat și ale dreptului național.#Cauza C-590/22.

Salveaza Vă rugăm să vă conectați la marcaj Adresa de e-mail Parolă Ține-mă minte Nu există încă un cont? Inregistreaza-te Post Content Read More EUR-Lex…

Scrie un articol cu acces gratuit

(sau creează un blog personal sub forma "lex24.ro/autor/nume"; serviciu gratuit)

Publică un articol cu acces plătit

(serviciu contracost)

Publică conținut configurabil tip grile, teste, simulări

(serviciu contracost)

Publică o carte eBook PDF securizat DRM

(serviciu contracost)

Publică un curs online

(serviciu contracost)

Publică un blog profesional

(publicat sub forma "lex24.ro/denumireblog"; serviciu contracost)

Creează o publicație

(pachet "PUBLICAȚII")